Zimowisko Kuglarskie w Ostródzie

All juggling events in 2017
Juggling events in Poland (Polska)‎, 2017

When:

Thursday, 2017-01-26 to Sunday, 2017-01-29

Where:

Ostróda

Website:

http://www.facebook.com/events/623706437803691

Blurb

Zimowisko Kuglarskie to impreza skupiona na intensywnym progresie oraz dobrej zabawie.

Miejsce: Ostróda, ul Sportowa 1
Czas: 26-29.01.2017
Wejścióka: 30 zł

Do waszej dyspozycji oddajemy Halę sportową 24/h, klasy w których przewidziany jest nocleg oraz prysznice.

W programie:
-6h zróżnicowanych warsztatów dziennie
-Open Stage
-Fire Space
-Igrzyska z nagrodami
-Konkurs na najlepszego Bałwana (o ile będzie śnieg)

Przypominamy:
-na edycję zimową nie trzeba się rejestrować
-zimowisko odbywa się na innym obiekcie niż letnia ostróda
-nie będzie sprzedaży koszulek
-Osoby niepełnoletnie OBOWIĄZKOWO muszą przygotować pozwolenie na uczestnictwo w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna.

wzór:
My, niżej podpisani ……….………………………………..……., jako rodzice/opiekunowie * ……………………………………… urodzonego w dniu ……….…………………………., wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz(a) córka/syn* podopieczna/podopieczny* brał(a) udział w Zimowisku Kuglarskim.

Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, na czym polegają występy fireshow, treningi i warsztaty, oraz zapoznaliśmy się z programem i regulaminem Zimowiska Kuglarskiego oraz w pełni go akceptujemy.

Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w występach fireshow, treningach oraz warsztatach obarczone jest ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, poparzeń itp., a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszą córkę/syna/podopieczną/podopiecznego* i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasza córka/syn* podopieczna/podopieczny*, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec organizatorów Zimowiska Kuglarskiego w Ostródzie
.........................................
data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Who went

Zimowisko Kuglarskie w Ostródzie elsewhere on the Edge

View trivia (0)